Studium / Maturitní zkoušky

Nejdůležitější informace pro maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

Ke stažení zde

 • 1. prosinec 2020 - nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce ředitelce školy pro jarní zkušební termín
   
 • 31. březen 2021 - termín pro odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z českého jazyka a literatury ředitelce školy pro jarní zkušební termín
   
 • 31. březen 2021 - termín podání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka ředitelce školy pro jarní zkušební termín
   
 • 3. – 7. květen 2021 - didaktické testy společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním termínu
   
 • 16. květen – 10. červen 2021 - zkušební období pro profilové zkoušky v jarním zkušebním termínu
   
 • 28. květen 2021 – uzavření klasifikace a absence 4. ročníku
   
 • 8. – 10. červen 2021 – ústní maturitní zkoušky
   
 • 15. červen 2021 v 16:00 – slavnostní předávání maturitních vysvědčení
   

Společná část maturitní zkoušky
Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů, které zadává a hodnotí Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (dříve CERMAT).
Povinně bude každý maturující žák konat didaktický test z českého jazyka a literatury.
Dále si žák musí volit mezi didaktickým testem z cizího jazyka (AJ, NJ, ŠJ) nebo didaktickým testem z matematiky. V rámci nepovinných zkoušek si žák může zvolit až dvě zkoušky: z cizího jazyka, z matematiky a z matematiky rozšiřující.
Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Hodnocení „uspěl“ je podmínkou pro získání maturitního vysvědčení.
Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů.

Nepovinná zkouška z matematiky

Profilové části maturitní zkoušky Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z ostatních předmětů se konají pouze formou ústní zkoušky před zkušební komisí. Tyto zkoušky zadává a hodnotí škola žáka.
Povinně bude každý maturující žák konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury.
Dále podle toho, který předmět si zvolil ve společné části maturitní zkoušky. Pokud si zvolil cizí jazyk, musí konat z tohoto jazyka i zkoušku profilovou (pouze ústní). Pokud si zvolil matematiku, může konat z tohoto předmětu i zkoušku profilovou (pouze ústní) – na konání didaktického testu z matematiky již nenavazuje žádná povinná profilová zkouška.
V profilové části si žák ještě musí zvolit povinně dva předměty podle vlastního výběru. A to tak, že se nesmí hlásit ke konání zkoušky ze stejného předmětu (cizího jazyka) dvakrát. Na výběr má z těchto předmětů: anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, občanský a společenskovědní základ, dějepis, geografie, matematika, fyzika, chemie, biologie.
Žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části.

 • NAHRAZENÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA
  Sdělení školy v souladu s § 81 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), ve znění pozdějších přepisů

  Jednu ze čtyř povinných zkoušek konanou z cizího jazyka nebo jednu ze dvou nepovinných zkoušek konanou z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky dokládající jazykové kompetence žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky u tzv. 1. cizího jazyka a na úrovni B1 nebo úrovni vyšší u 2. cizího jazyka.
   

Žák v takovém případě podává ředitelce školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období daného školního roku (§ 19 a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění).

Formulář žádosti o nahrazení zkoušky, který můžete vyplnit a vytisknout:
Ke stažení zde

Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Žák současně předloží ředitelce školy originál dokladu (certifikátu) k nahlédnutí.
Viz též Informace MŠMT:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovani-zkousek-z-4

Protože na vysvědčení bude u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu slovo "nahrazeno", nebude tato zkouška součástí celkového hodnocení maturitní zkoušky.

Důležité

Přijímací zkoušky do prvních ročníků 2021


Vyzkoušejte si u nás den


Sledujte nás také na instagramu

 
Sledujte nás také na facebooku


Odebírejte naše videa

youtube.png
další události »

Akce

Adaptační kurz pro 1.ročník

Debatní klub pokračuje i v novém školním roce!

The Hello Times - školní časopis

Ekokurz

Pasování prváků

Deset dní v pohybu

PišQworky

Halloween

Týden španělské kultury na GOH
Hello Rovoluce!!

Debate League

Kovy řeší dějiny a T-film

Lingvistická olympiáda

Návštěva Ostravské univerzity

8. kapka krve dobrovolníků

Setkání absolventů

Návštěva německého filmového představení

Výlet do Prahy

Srdíčkové dny

Integrated science na VŠB

Dějepisná olympiáda

Nevypusť duši

Love is in the air!

Integrated science na VŠB

Dějepisná olympiáda

Jak jsme uklidily Česko!'''

Kontakt

Sekretariát

Škola

Recepce

 • +420 778 522 760
Naši partneři Cambridge Examinations Goethe Institut Ostrava_logo.gif Rodice_vitani_logo.jpg ou.jpg logo-mensa2.jpg rbp logo.jpg CTM.jpg

Copyright 2009-2017 - Gymnázium Hello | mapa stránek

facebook