Studium / Maturitní zkoušky

Nejdůležitější informace pro maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

termíny-MZ.pdf

 • 30. 4. 2021 - termín podání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka ředitelce školy pro jarní zkušební termín
 • 30. 4. 2021 termín podání žádosti o vykonání ústní profilové zkoušky navazující na společnou část MZ z ČJL a/nebo CJ
 • 30. 4. 2021 - termín pro odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z českého jazyka a literatury ředitelce školy pro jarní zkušební termín (pouze žáci, kteří se přihlásí k ústní profilové zkoušce)
 • 17. 5. 2021 – uzavření klasifikace a absence 4. ročníku
 • 24. 5. 2021 - didaktické testy z matematiky a anglického jazyka
 • 25. 5. 2021 - didaktický test z českého jazyka a literatury
 • 8. - 10. 6. 2021 - termín konání profilové části maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky
Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů, které zadává a hodnotí Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (dříve CERMAT).
Povinně bude každý maturující žák konat didaktický test z českého jazyka a literatury.
Dále si žák musí volit mezi didaktickým testem z cizího jazyka (AJ, NJ, ŠJ) nebo didaktickým testem z matematiky. V rámci nepovinných zkoušek si žák může zvolit až dvě zkoušky: z cizího jazyka, z matematiky a z matematiky rozšiřující.
Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Hodnocení „uspěl“ je podmínkou pro získání maturitního vysvědčení.
Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů.

Nepovinná zkouška z matematiky

Profilové části maturitní zkoušky

Způsob-hodnocení-zkoušek-profilové-části-maturitní-zkoušky.pdf

Na základě nově vydaného opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-3 ke konání maturitní zkoušky v tomto zkušebním období (jaro 2021) žák nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, která navazuje na společnou část maturitní zkoušky.

Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná. V tom případě o tom musí písemně informovat ředitelku školy nejpozději do 30. dubna 2021 formou vyplněné a podepsané Žádosti
žádost-ÚMZ_ČJL,CJ.doc

Pokud se žák zkoušky nezúčastní (ať již omluven nebo neomluven) nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen, tedy neúspěch celkové hodnocení neovlivní.

Pokud žák uspěje ze všech ostatních povinných předmětů, dostane maturitní vysvědčení (na kterém nebude hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo/z cizího jazyka).
Pokud žák vykoná zkoušku úspěšně, bude hodnocen stupněm prospěchu dle kritérií stanovených ředitelkou školy (známkami 1-4), v případě, že neprospěl, má z daného zkušebního předmětu nárok na dva opravné pokusy.
Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a neomluví (do tříd dnů) svou neúčast u zkoušky, přichází o řádný termín a zbývají mu dva opravné pokusy. Pokud je omluva neúčasti u zkoušky ředitelkou uznána, zůstávají žákovi náhradní a dva opravné termíny, které může konat do pěti let od úspěšného ukončení vzdělávání. V případě úspěšného vykonání opravné nebo náhradní zkoušky je žákovi vystaveno nové maturitní vysvědčení.

Žák při rozhodování o konání/nekonání ústní zkoušky musí zvážit, zda výsledek této zkoušky ovlivní dopad a uplatnění jeho maturitního vysvědčení pro budoucí potřeby (přijetí na VŠ, VOŠ). V případě, že žák písemně nesdělí ředitelce školy do 30. dubna 2021, že tuto zkoušku konat bude, nebude moci ji vykonat jako součást této maturitní zkoušky ani v budoucnu.

Termín konání profilové části maturitní zkoušky je od 8. do 10. června 2021.

 • NAHRAZENÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA
  Sdělení školy v souladu s § 81 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), ve znění pozdějších přepisů

  Jednu ze čtyř povinných zkoušek konanou z cizího jazyka nebo jednu ze dvou nepovinných zkoušek konanou z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky dokládající jazykové kompetence žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky u tzv. 1. cizího jazyka a na úrovni B1 nebo úrovni vyšší u 2. cizího jazyka.
   

Žák v takovém případě podává ředitelce školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 30. dubna pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období daného školního roku (§ 19 a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění).

Formulář žádosti o nahrazení zkoušky, který můžete vyplnit a vytisknout:
Ke stažení zde

Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Žák současně předloží ředitelce školy originál dokladu (certifikátu) k nahlédnutí.
Viz též Informace MŠMT:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovani-zkousek-z-4

Protože na vysvědčení bude u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu slovo "nahrazeno", nebude tato zkouška součástí celkového hodnocení maturitní zkoušky.

Důležité

Přijímací zkoušky do prvních ročníků 2021


Vyzkoušejte si u nás den


Sledujte nás také na instagramu

 
Sledujte nás také na facebooku


Odebírejte naše videa

youtube.png
další události »

Akce

Adaptační kurz pro 1.ročník

Debatní klub pokračuje i v novém školním roce!

The Hello Times - školní časopis

Ekokurz

Pasování prváků

Deset dní v pohybu

PišQworky

Halloween

Týden španělské kultury na GOH
Hello Rovoluce!!

Debate League

Kovy řeší dějiny a T-film

Lingvistická olympiáda

Návštěva Ostravské univerzity

8. kapka krve dobrovolníků

Setkání absolventů

Návštěva německého filmového představení

Výlet do Prahy

Srdíčkové dny

Integrated science na VŠB

Dějepisná olympiáda

Nevypusť duši

Love is in the air!

Integrated science na VŠB

Dějepisná olympiáda

Jak jsme uklidily Česko!'''

Kontakt

Sekretariát

Škola

Recepce

 • +420 778 522 760
Naši partneři Cambridge Examinations Goethe Institut Ostrava_logo.gif Rodice_vitani_logo.jpg ou.jpg logo-mensa2.jpg rbp logo.jpg CTM.jpg

Copyright 2009-2017 - Gymnázium Hello | mapa stránek

facebook